Учебна 2023/2024 година

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждане на обучението с ученици в индивидуална и комбинирана форма на обучение за учебната 2023/2024година

Правила за определяне на условията и реда за организиране на обучението и провеждане на изпитите с ученици в  самостоятелна форма на обучение за учебната 2023/2024 година

ПЛАН-ПРОГРАМА  ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА НА СУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕТО НА СУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ

ПРОГРАМА -МЕРКИ ЗА ПОВИШАВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ОБРАЗОВАНИЕТО

ПРОГРАМА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И ЗА ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ

ПРАВИЛА  ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

План за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа на ученици

План за организиране, провеждане и отчитане на квалификационна дейност

Правила  за отпускане на стипендии

План на Кординационния съвет при СУ „Неофит Рилски“

Правила, свързани с нормално протичане на учебно-възпитателния процес