УЧИЛИЩЕН ПЛАН-ПРИЕМ ЗА 2023-2024 УЧЕБНА ГОДИНА

СЛЕД ЗАВЪРШЕН НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ

 

УЧИЛИЩЕТО ОСИГУРЯВА:

Целодневно обучение за учениците в пети клас;

Столово хранене;

Съвременна материална база;

Медицинско обслужване;

Ресурсен учител, логопед, психолог;

Разнообразни занимания по интереси;

Работа по проекти;

Извънкласни дейности: танцов състав, спорт и други.

Необходими документи при записване

  1.  Удостоверение за завършен начален етап на основно образование (ІV клас) /оригинал/

  2. Заявление до директора /по образец/

  3. Копие от акта за раждане на детето

  4. Медицински картон

Подаване на документи за записване:
От 19 юни до 30 юни 2023 г. – документите се подават в училището от 08:00 ч. до 17:00 часа – всеки работен ден в стаята на ТС.
На 3 юли 2023 г. – обявяване на списъците със записаните ученици по паралелки.

Ученици завършили успешно ІV клас в други училища, могат да се запишат в СУ „Неофит Рилски“ – Банско до запълване на броя на свободните места.

Приемането на поръчки за училищна униформа става заедно със записването.