Ред за приемане на ученици в І клас  за учебната 2024/2025 година.

Заповед за утвърждаване на училищния план – прием за I клас за учебната 2024/2025 година.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАПИСВАНЕ В ПЪРВИ КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2024/2025 г.

Необходими документи:

  1. Заявление /по образец на училището/;
  2. Оригинал на Удостоверение за завършен подготвителен клас или група /подава се в училище след 31.05.24 г., в случай, че детето не е посещавало подготвителна група или клас, родителите декларират писмено това обстоятелство/;
  3. Копие от акта за раждане;
  4. Медицински картон.

Приемането на поръчки за училищна униформа става заедно със записването.

УЧИЛИЩЕТО ОСИГУРЯВА:

Целодневна организация на учебния ден;

Безплатна закуска и столово хранене;

Съвременна материална база;

Медицинско обслужване;

Психолог, ресурсен учител и  логопед;

Разнообразни занимания по интереси;

Работа по проекти;

Извънкласни дейности: танцов състав, спорт и други.