УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с правото на учениците според чл.12, ал.2 от ЗПУО да избират формите на обучение, регламентирани от чл.106, ал.1 от ЗПУО, в това число и дистанционна форма на обучение, желая да Ви информирам за същността на тази форма и да проуча Вашето желание –детето Ви да премине към нея.
За по-голяма информираност прилагам чл. 38 от Наредба №10 за организиране на дейностите в училище.

Наредба №10 за организиране на дейностите в училище

СЪОБЩЕНИЕ

за родителите на ученици, които са записани в VIII клас за учебната 2020/2021 година

Уважаеми родители, информираме ви, че във връзка с Постановление № 155 на МС от 21 юли 2020 година за определяне на размера и реда за отпускането и изплащането на еднократната помощ за ученици, записани в осми клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2020 – 2021 година, може да кандидатствате за получаване на помощ в размер на 250 лева, до 15 октомври 2020 година.

Свободни места след трети етап на класиране