Проект „Равен достъп до училищното образование в условията на кризи“
Проект BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, като се използва логото на ЕС и логото на ОП НОИР 2014 – 2020 г.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност наобразованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

 През учебната 2023/2024 година Средно училище „Неофит Рилски“ – гр. Банско участва със следните дейности.

Дейност 2 – Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда.

Тема на обучението: „Обучение от разстояние в електронна среда в Microsoft Teams”

Продължителност на обучение: 4 учебни часа

В периода от 12.10.2023 г. – 02.11.2023 г.  ще бъдат обучени 39 ученици от първи клас с ръководител Катерина Загорчина.

 Дейност 5 – Подкрепа за допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда.

Педагогическите специалисти, провеждащи допълнително синхронно обучение в електронна среда са:

Красимира Котиркова по БЕЛ, сборна група 2-3. клас – 5 ученици.
Катерина Юлева по БЕЛ, сборна група 5. клас – 5 ученици.
Радослава Клечерова по БЕЛ, сборна група 6. клас – 2 ученици
Сашка Джолева по БЕЛ, сборна група 7. клас – 5 ученици
Катерина Макриева по математика, сборна група 7. клас – 5 ученици