Тези правила са разработени от Държавната агенция за закрила на детето, в партньорство с Главна дирекция „Борба с организираната престъпност”, Национален център за безопасен интернет, Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – София-град, ръководители на образователни институции от Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България, Сдружението на директорите в средното образование на Р България.  

Целите на правилата са да се: гарантира правото на детето/учениците на достъп до подходяща информация и материали в мрежата; осъществи превенция и синтезира на едно място информацията за опасностите в интернет; предоставят конкретни насоки за закрила на детето и безопасно поведение в компютърната мрежа в детската градина и в училище и в интернет; подобри координацията и отговорностите на участниците и/или всички заинтересовани страни. 

Постер на програмата

Пълен текст на правилата