ЦЕЛ НА ПРОЕКТА „Подкрепа за приобщаващо образование“: Oсигуряване на по-високо качество и достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в детски градини и училища.
ЕПЛР при училището и заедно с други колеги се включиха в Дейност 5 на проекта, която е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез дейности за допълнителна подкрепа. Целта е съвкупността от дейностите за допълнителна подкрепа, които се реализират с децата и учениците, да подобрят качеството на образованието им и да осигурят по-доброто им приобщаване в системата на предучилищното и училищното образование, както и тяхната бъдеща успешна социализация и реализация.

В проекта бяха включени общо 10 ученици на допълнителна подкрепа.
С тях работиха логопед, ресурсен учител, психолог, начални учители, учител по музика, учител по физическо възпитание и спорт и учител по технологии и предприемачество. Часовете и учениците бяха разпределени в 28 пакета с насоченост:
1. Кариерно ориентиране
2. Български език и литература
3. Математика
4. Музика
5. Технологии и предпиремачество
6. Физическо възпитание и спорт

По проекта бяха закупени материали за работа с ученици на допълнителна подкрепа , както и биофийдбек с дихателни упражнения и биофийдбек за баланс и фината моторика. Другите материали подпомагат развитието на фината моторика, фонематичния слух, сензорната интеграция и емоционалната интелигентност на учениците.

Екипът за подкрепа за личностно развитие участва и в обученията по проекта, а именно:
1.Обучения на специалистите от ЕПЛР от детските градини и училищата и ЦСОП за прилагане на карта за функционална оценка на децата и учениците със СОП и с хронични заболявания във връзка с международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето.

2.Обучение за работа с родители в процеса на приобщаващо образование, включително за превенция на насилието и агресията, и за създаване на сигурна училищна среда чрез промяна на нагласите на специалистите и за начините и подходите за преодоляването им и др.

3.Обучения за прилагане на инструмент за идентифициране на маркери при деца и ученици в риск и определяне на възможности за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в риск.

4. Обучения на педагогически специалисти за диференциране и адаптиране на учебното съдържание и за методи на обучение, съобразени с индивидуалните потребности на децата и учениците, на които се предоставя допълнителна подкрепа, за оценяване на текущия и годишния напредък от обучението на децата и учениците, както и за съвместна работа в групата/ в класната стая между ресурсните учители, другите педагогически специалисти и помощниците на учителя.