Приемане и преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Издаване на удостоверение на учениците, завършили I клас, в което се вписва общата годишна оценка с думи за резултатите от обучението по всички учебни предмети

Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища

Издаване на удостоверение на учениците, завършили ІV клас, за завършен начален етап на основното образование, в което се вписват годишните оценки по учебните предмети за ІV клас

Приемане на ученици в VIII клас в непрофилираните училища – профилирани и професионални гимназии, обединени и средни училища на места определени по държавен план-прием

Издаване на заповед за признаване или отказ за признаване на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на дубликат на удостоверение, свидетелство или диплома за завършени клас, етап и степен на образование

Издаване на удостоверение, че детето е записано в подготвителна група за задължителна предучилищна подготовка или като ученик/ученичка, за новата учебна година и че е записан/а в книгата за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст